Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 23, Issue 6, pp 252–254 | Cite as

De seksuele Gevoelens van de Psychotherapeut. Hanteren in plaats van ontkennen

  • R. W. Trijsburg
Gelezen
  • 33 Downloads

Samenvatting

In een eerdere recensie over een boek van Corey, Corey en Callanan over ethische kwesties in de hulpverlening (Trijsburg, 1994) heb ik gepleit voor de totstandkoming van een Nederlands equivalent van dat boek. Daar is het (nog) niet van gekomen. Wel is er nu het in het Nederlands vertaalde boek van Pope, Sonne en Holroyd. Beide boeken hebben vooral praktische betekenis.

Literatuur

  1. Lens, P., & Wal, G. Van der (Eds.) (1997). Problem Doctors. A Conspiracy of Silence. Amsterdam: IOS Press.Google Scholar
  2. Trijsburg, R.W. (1994). Corey, G., Schneider Corey, M, Callanan, P. Issues and ethics in the helping professions (4e druk). Pacific Grove: Brooks/Cole (Recensie).Google Scholar
  3. K.S. Pope, J.L. Sonne en J. Holroyd De seksuele Gevoelens van de Psychotherapeut. Hanteren in plaats van ontkennen. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1996. 233 pp., prijs ƒ 47,50.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • R. W. Trijsburg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations