Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 23, Issue 5, pp 219–220 | Cite as

Van fragmentatie tot integratie. Het zelf in proces. Studiedag Vereniging voor Client–Centered Therapie, Congrescentrum Hengelhoef, Houthalen, 26 april 1996

  • Claude Missiaen
Gehoord

Samenvatting

De Vereniging voor Client–Centered Therapie (VCCT) blijkt een prachtige lentedag uitgekozen te hebben om actuele thema's als dissociatie en fragmentatie te belichten vanuit de cliëntgerichte invalshoek. Centraal binnen de cliëntgerichte oriëntatie staat het procesdenken: het gezond psychisch functioneren is een vloeiend verlopen van interacties tussen het lichaam, de gevoelde zin, symboliseringen en de situatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Claude Missiaen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations