Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 19, Issue 5, pp 227–229 | Cite as

Males with eating disorders

  • Véronique Limpens
Gelezen
  • 74 Downloads

Samenvatting

Hoewel het fenomeen ‘mannen met eetstoornissen’ al lang bekend is – in 1689 publiceerde Richard Morton voor het eerst een gevalsbeschrijving van een zestienjarige jongen – is er weinig gepubliceerd over deze patiëntengroep. Het relatief weinig voorkomen van deze stoornis bij mannen (ongeveer 95% is vrouw) verklaart dit gebrek aan aandacht.

Literatuur

  1. A.E. Andersen (Ed.) Males with eating disorders. New York, Brunner/Mazel, 1990.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • Véronique Limpens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations