Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 19, Issue 3, pp 99–105 | Cite as

Gezinstherapie en de belangen van vrouwen

 • Els Huijser
Serie Vrouw en psychotherapie

semenvatting

Dit artikel gaat over de effecten van vijftien jaar feministische kritiek op de gezinstherapie, in het bijzonder over het denken van de therapeut, niet over technieken. De volgende vier onderwerpen komen aan de orde: hoe kan in een therapie aandacht worden gegeven aan de invloed van het patriarchaat op het gezinsleven; hoe kan de man–vrouwhiërarchie in het gezin zichtbaar worden gemaakt in de therapie; de ontwikkeling naar gelijke behandeling van de vrouwen binnen het gezin en de ontwikkeling van een ‘feminist–informed’ behandeling van mannen.

Summary

This article covers the effects of fifteen years of feminist criticism of family therapy. The focus is on the thought–process of the therapist, not on techniques.

The following four themes are dealt with:

how to pay proper attention in therapy to the influence of patriarchy on family life; how to make visible, in therapy, the man–woman hierarchy in the family; the development towards equal treatment of women in family therapy and towards a feminist–informed treatment of men.

Literatuur

 1. Ault–Riché, M. (1986). A Feminist Critique of Five Schools of Family Therapy. In M. Ault–Riché (Ed.), Women and Family Therapy. Rockville, MD: Aspen Systems.Google Scholar
 2. Avis, J.M. (1989). Mother–blaming in major family therapy journals. Gepresenteerd tijdens de Annual Meeting of the American Family Therapy Association.Google Scholar
 3. Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., & Tarule, J.M. (1986). Women's Ways of know–ing. New York: Basic Books.Google Scholar
 4. Bograd, M. (1990). Feminist Approaches for Men in Family Therapy. Journal of Feminist Family Therapy, Special Issue, 2, 1–279.Google Scholar
 5. Borra, R. (1991). Anders dan anderen. Individuele therapie op systeemtheoretische basis. Systeemtherapie, 3, 142–155.Google Scholar
 6. Braverman, L. (1986). The depressed women in context: a feminist family therapist analysis. In M. Ault–Riché (Ed.), Women and Family Therapy. Rockville, MD: Aspen Systems.Google Scholar
 7. Carter, E., Papp, P., Silverstein, O., & Walters, M. (1983). Mothers and daughters. Monograph Series 1. Washington: The Women's Project in Family Therapy.Google Scholar
 8. Carter, E., & McGoldrick, M. (Eds.) (1989). The Changing family Life Cycle, a Framework for Family Therapy. 2nd ed. Boston: Allyn & Bacon.Google Scholar
 9. Carter, E. (1992). Stonewalling Feminism. Family Therapy Networker, 6, 64–69.Google Scholar
 10. Caust, B., Libow, J., & Raskin, P. (1981). Challenges and Promises of Training Women as Family Systems Therapists. Family Process, 20, 439–447.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Coleman, S.B., Myers Avis, J., & Turin, M. (1990). A study of the Role of Gender in Family Therapy Training. Family Process, 29 , 365–374.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Draijer, N. (1990). Seksuele traumatisering in de jeugd. Gevolgen op lange termijn van seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Amsterdam: SUA.Google Scholar
 13. Gilligan, C. (1982). In a Different Voice. Cambridge, MA/Londen: Harvard University Press.Google Scholar
 14. Goldner, V. (1985a). Feminism and Family Therapy. Family Process, 24, 31–41.CrossRefGoogle Scholar
 15. Goldner, V. (1985b). Warning: Family Therapy may be hazardous to your Health. Family Therapy Networker, 9, 18–23.Google Scholar
 16. Goldner, V. (1988). Generation and Gender: normative and covert hierarchies. Family Process, 27, 17–33.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Goldner, V., Penn, P., Sheinberg, M., & Walker, G. (1990). Love and Violence: Gender Paradoxes in Volatile Attachments. Family Process, 29, 343–363.CrossRefGoogle Scholar
 18. Goldner, V. (1992). Making Room for both/and Moving past our Polarized Debate about Domestic Violence. Family Therapy Networker, 16 , 54–61.Google Scholar
 19. Goodrich, T.J., Rampage, C., Ellman, B., & Halsted, K. (1988). Feminist family Therapy: A Casebook. New York: Norton.Google Scholar
 20. Goodrich, T.J. (1991). Women, Power and Family Therapy: What's Wrong with this Picture. Journal of Feminist Family Therapy, 3, 5–37.CrossRefGoogle Scholar
 21. Hare–Mustin, R.T. (1978). A Feminist Approach to Family Therapy. Family Process, 17, 181–193.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Hare–Mustin, R.T. (1987). The Problem of Gender in Family Therapy Theory. Family Process, 26, 15–27.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Hesse–Biber, S., & Williamson, J. (1984). Resource Theory and Power in Families: Lyfe Cycle Considerations. Family Process, 23, 261–278.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Huijser, E. (1983). The Women's Project in Family Therapy. Documentatiebladen v.d. Ned. Ver. v. Groeps Psychotherapie, mei, 11–18.Google Scholar
 25. Huijser, E. (1987). Emancipatie van de vrouw en gezinstherapie. In F. Boeckhorst, T. Compernolle, J. Hendrickx, & A. van der Pas (red.) Handboek voor Gezinstherapie. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 26. Huijser, E. (1988). Ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de dagelijkse praktijk van de gezinstherapie. Lezing voor studiedag van de NVRG.Google Scholar
 27. Huijser, E. (1990). Sekseverschil als één van de hiërarchische ordeningsprincipes in het gezin. Systeemtheoretisch Bulletin, 9, 41–52.Google Scholar
 28. Imber–Black, E. (1988). Families and Larger Systems: a family therapists guide through the Labyrinth. New York: Guilford Press.Google Scholar
 29. Komter, A. (1985). De macht van de vanzelfsprekendheid. ‘s–Gravenhage: VUGA.Google Scholar
 30. Komter, A. (1990). Omstreden gelijkheid. De macht van de vanzelfsprekendheid in huwelijksrelaties. Amsterdam: SUA.Google Scholar
 31. Krestan, J., & Bepko, C. (1980). The Problem of Fusion in the Lesbian Relationship. Family Process, 19, 277–289.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. Luepnitz, D.A. (1988). The Family Interpreted. Feminist Theory and Clinical Practice. New York: Basic Books.Google Scholar
 33. McGoldrick, M. (1989). Sisters. In M. McGoldrick, C. Anderson, & F. Walsh (Eds.) Women in Families. A framework for Family Therapy. New York: Norton.Google Scholar
 34. Plooij, E. (1985). Systeembehandeling contra feminisme. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 40, 1016–1027. Reacties: MGV, 41, 2.Google Scholar
 35. Römkens, R.G. (1992). Gewoon Geweld. Omvang, aard, gevolgen en achtergronden van geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 36. Srauss, M. A., Gelles, R. J., & Steinmetz, S.K. (1981). Behind Closed Doors. Violence in the American Family. Garden City, NY: Anchor Books, Anchor Press/Doubleday.Google Scholar
 37. Taffel, R., & Masters, R. (1989). An evolutionary approach to revolutionary change: The impact of gender arrangements on family therapy. In M. McGoldrick, C. Anderson, & F. Walsh (Eds.) Women in Families. A Framework for Family Therapy. New York: Norton.Google Scholar
 38. Taggart, M. (1989). Epistemological Equality as the Fulfillment of Family Therapy. In M. McGoldrick, C. Anderson, & F. Walsh (Eds.) Women in Families. A Framework for Family Therapy. New York: Norton.Google Scholar
 39. Voogt, A. de (1988). Feminisme en systeemtherapie: heksenwerk. Lezing voor studiedag van de NVRG.Google Scholar
 40. Walsh, F. (1989). Gender and Couples: Reexamining the marital quid pro quo. In M. McGol–drick, C. Anderson, & F. Walsh (Eds.) Women in Families. A Framework for Family therapy. New York: Norton.Google Scholar
 41. Walters, M., Carter, B., Papp, P., & Silverstein, O. (1988). The Women’s Project in Family Therapy. The Invisible Webb. Gender Patterns in Family Relations. New York: Guilford Press.Google Scholar
 42. Weedon, C. (1987). Feminist Practice and Poststructuralist Theory. Oxford: Basil Blackwell.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

 • Els Huijser
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations