Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 18, Issue 1, pp 15–16 | Cite as

Verslag van het XIVe Windsorcongres: over ‘sexual issues’ in de klinische psychotherapie

  • Peter van der Linden
Gehoord
  • 3 Downloads

semenvatting

Sinds 1978 wordt in Cumberland Lodge, een statig huis in Windsor Great Park, jaarlijks een bijeenkomst gehouden van voornamelijk Engelse en Nederlandse werkers in (psycho)therapeutische gemeenschappen. Het congres wordt georganiseerd rond een thema dat verband houdt met de organisatie van het behandelingsmilieu als therapeutische factor en dit jaar was als onderwerp gekozen voor het omgaan met seksualiteit. Van 16 tot 19 september verzamelden zich in Windsor ongeveer zestig collega’s uit beide genoemde landen, met dit jaar ook gasten uit Griekenland, Ierland en Duitsland, om zich aan de hand van een tiental lezingen te bezinnen op vragen als de plaats van seksualiteit in de klinische behandeling, het hanteren van regels om te voorkomen dat seksuele relaties de behandeling dwarsbomen en de ingewikkeldheden die zich voordoen rond de behandeling van patiënten die door seksueel misbruik getraumatiseerd zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • Peter van der Linden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations