Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 75, Issue 2, pp 50–53 | Cite as

Het elektronisch patiëntendossier: praktijkervaringen en veiligheidsaspecten

 • J. A. Bokma
 • J. P. de Winter
 • M. Bouquet
Artikelen

Samenvatting

In 2002 werd in het Spaarne Ziekenhuis gestart met de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier (epd). Er wordt gebruikgemaakt van het Norma epd. Iedere vakgroep ontwikkelde zijn eigen database en epd-formulieren. Na een ontwerp- en testfase werd het epd gefaseerd ingevoerd, zodat sinds medio 2004 volledig penloos en archiefloos wordt gewerkt. Het Spaarne Ziekenhuis was daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland waar volledig elektronisch wordt gewerkt op alle poliklinieken. Aan apparatuur voor ondersteunende technieken worden extra eisen gesteld wat betreft de mogelijkheid van koppeling en synchronisatie met het epd. Voor de groeicurve werd een koppeling gemaakt met de Growth Analyser (Nederlandse Groeistichting). Beveiliging tegen virussen en hackers speelt een belangrijke rol, zoals wij hebben kunnen merken bij een storing in ons computernetwerk veroorzaakt door een virus. De privacy van de patiënt en zijn medische gegevens moeten voldoende gewaarborgd kunnen worden. Het is een belangrijk voordeel dat het epd in het hele ziekenhuis beschikbaar is. Voor de patiënt betekent dit dat zijn of haar arts altijd en overal toegang heeft tot het medisch dossier. Andere voordelen zijn de flexibiliteit van het systeem en tijdsbesparing bij de correspondentie. Nadelen zijn de afhankelijkheid van het computernetwerk, eisen aan de typevaardigheid en de matige leesbaarheid van gescande dossiers. Invoer van het epd heeft in ons ziekenhuis geleid tot een verandering in het omgaan met medische informatie, 100% beschikbaarheid van het epd is tot norm verheven en heeft tot gevolg dat de arts sneller en beter zorg kan verlenen.

Summary

In the year 2002 a start was made in the Spaarne hospital with the development of an electronic patient file (epf). We are using the Norma epf software. Each discipline developed its own database and epf sheets. After a phase of development and testing we gradually started with the implementation, with the result that we are working without paper and archives since mid 2004. The Spaarne hospital was and is the first hospital in the Netherlands with a complete epf used in all outpatient clinics. Extra demands are made for medical equipment to be able to communicate and synchronise with the epf. We made a connection with Growth Analyser (Dutch Growth Foundation) for the growth charts. Security measures are very important to prevent viruses and hackers from intruding, as we have experienced during a major disturbance of our computer network, caused by a virus. The privacy of the patient and his medical records must be guarded with care. It is a great advantage that an epf is available anywhere in the hospital. This has a benefit for the patient, because the physician will always have access to his files. Other advantages are the flexibility of the system and the timesaving of the correspondence. Disadvantages are the dependence on the computer network, typing qualities and the poor readability of scanned files. The introduction of epf in our hospital has led to a change in dealing with medical information; a 100% availability of the epf is now expected and has the consequence that doctors can provide quicker and better care.

Literatuur

 1. Ottes L, Rijen AJG van. Zoektocht naar een integraal EPD: Elektronisch patiëntendossier kan nog allerlei vormen aannemen (ICT). Med Contact. 2005;60:1340-3.Google Scholar
 2. Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Website ministerie van VWS juli 2006. www.minvws.nl/dossiers/elektronisch-patienten-dossier
 3. Bokma JA, Winter JP de. Praktijkgerichte ervaring EMD (Norma) in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Tijdschr Kindergeneeskd. 2005;73(suppl 1):71.Google Scholar
 4. Winter JP de, Bokma JA, Clous A, Schömbs P. Hoe het ook mis kan gaan! De beveiliging van het digitale systeem tegen ongewenste gasten. Tijdschr Kindergeneeskd. 2005;73(suppl 1):71-2.Google Scholar
 5. Spaink K. Hackers kraken meer dan een miljoen patiëntgegevens. de Volkskrant. sept 2005. www.volkskrant.nl/binnenland/article144074.ece
 6. Roscam Abbing HDC. Elektronisch patiëntendossier, beroepsgeheim en privacybescherming. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;12:334-7.Google Scholar
 7. Hooghiemstra TFM. De WBP en de gezondheidszorg. Tijdschr Gezondheidsrecht. 1999;23:17-27.Google Scholar
 8. Roode RP de. KNMG: Bewaartermijn patiëntendossiers voorlopig van tien naar vijftien jaar. Med Contact. 2006;61:298.Google Scholar
 9. Jong J de, Schee E van der. Nederlander nog huiverig voor elektronisch patiënten dossier. NIVEL, 2006. www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=7087&Version=0
 10. Wigersma L. KNMG: Minister: plan van aanpak elektronisch patiëntendossier (1). Med Contact. 2005;60:550.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations