Advertisement

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

, Volume 69, Issue 5, pp 56–62 | Cite as

Een cross-culturele vergelijking van emotionele problemen en gedragsproblemen bij Nederlandse kinderen en Turkse migrantenkinderen

 • A. A. M. CrijnenEmail author
 • F. C. Verhulst
Artikelen
 • 204 Downloads

Samenvatting

Werkers in de somatische en geestelijke gezondheidszorg moeten hun methoden, kennis en vaardigheden aanpassen om adequate zorg te verlenen aan migrantenkinderen en hun ouders. Onderzoek naar de prevalentie van emotionele stoornissen en gedragsstoornissen in verschillende culturen, en naar de factoren die het risico op deze stoornissen verhogen of juist verlagen, ondersteunt het klinisch denken en handelen. Beschreven worden twee studies waarin de prevalentie van deze stoornissen en de risicofactoren in verschillende culturen vergeleken worden, gebruikmakend van de Child Behavior Checklist ( CBLL), een oudervragenlijst die probleemscores oplevert.

Nederlandse kinderen en adolescenten vertonen weinig emotionele stoornissen en gedragsstoornissen in vergelijking met kinderen in elf andere landen, gemeten met dezelfde methodologie. Nederland springt er echter negatief uit met het niveau van aandachtsproblemen, dat boven het gemiddelde van alle kinderen in alle culturen tezamen ligt. Zweden en Duitsland scoren in alle gevallen lager, hetgeen aangeeft dat er ook voor de Nederlandse jeugd nog ruimte is om het niveau van emotionele problemen en gedragsproblemen te verlagen.

Turkse migrantenkinderen en adolescenten in Nederland scoren hoger dan Nederlandse kinderen op zowel internaliseren als externaliseren en hoger dan kinderen in Turkije op externaliseren, alle gemeten met de cbcl. Het verschil tussen migrantenkinderen en Nederlandse kinderen is groter dan het verschil tussen migrantenkinderen en kinderen in Turkije. Uitgesproken zijn de verschillen op het cbcl–syndroom angstig/depressief, waar migrantenkinderen het hoogst scoren. Ondersteuning wordt gevonden voor de gedachte dat toename van de integratie leidt tot reductie van problemen. Psychische stoornissen bij de ouders, veroordelingen en gevangenschap, echtelijke problemen, armoede en overbelasting van de moeders verhogen het risico op emotionele problemen en gedragsproblemen bij migrantenkinderen aanzienlijk.

Summary

Professionals in somatic and mental health care have to adjust their methods, knowledge and skills to the needs of immigrant children and their parents in order to provide adequate care. Cross-cultural comparisons on the prevalence of emotional and behavioral problems and the factors that increase or reduce the risks for these problems will support clinical reasoning and practice. Described are two studies in which the prevalence of and risk factors for emotional and behavioral problems in multiple cultures are compared while using the Child Behavior Checklist, a parent checklist that produces problem scores.

Dutch children and adolescents show low levels of emotional and behavioral problems in comparison to children in eleven other cultures measured with similar methodology. However, Dutch adolescents score remarkably high on attention problems and this score is above the omni-cultural mean. Sweden and Germany score lower on all syndromes indicating that opportunities exist for Dutch youth to reduce the levels of emotional and behavioral problems.

Turkish immigrant children and adolescents score higher than Dutch children on internalizing and externalizing and higher than Turkish children on externalizing. The difference between Turkish immigrant children and Dutch children is larger than the difference between immigrant and Turkish children. Marked are these differences on the cbcl syndrome anxious/depressed where immigrant children score the highest. Support is found for the notion that increase in integration will lead to reduction in levels of problems in immigrant children and adolescents. Mental disorders in parents, convictions and incarceration, marital problems, poverty, and overburdening of mothers increase the risk for emotional and behavioral problems.

Literatuur

 1. Achenbach TM. Manual for the Child Behavior Checklist/4−18 and 1991 Profile. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry, 1991.Google Scholar
 2. Verhulst FC, Ende J van der, Koot JM. Handleiding voor de CBCL/4−18. Rotterdam: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam, 1996.Google Scholar
 3. Achenbach TM. Manual for the Teachers Report Form and 1991 Profile. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry, 1991.Google Scholar
 4. Verhulst FC, Ende J van der, Koot JM. Handleiding voor de Youth Self Report. Rotterdam: Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis/Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam, 1997.Google Scholar
 5. Verhulst FC, Ende J van der, Ferdinand RF, Kasius MC. The prevalence of DSM-III-R diagnoses in a national sample of Dutch adolescents. Arch Gen Psychiatr 1997;54:329−36.PubMedGoogle Scholar
 6. Crijnen AAM, Achenbach TM, Verhulst FC. Comparisons of problems reported by parents of children in 12 cultures: Total problems, externalizing, and internalizing. J Am Acad Child Adolescent Psychiatr 1997;36:1269−77.Google Scholar
 7. Crijnen AAM, Achenbach TM, Verhulst FC. Problems reported by parents of children in multiple cultures: The Child Behavior Checklist syndrome constructs. Am J Psychiatr 1999;156:569−74.PubMedGoogle Scholar
 8. Cantwell DP. Attention deficit disorder: A review of the past 10 years. In: Hertzig ME, Farber EA (eds.). Annual progress in child psychiatry and child development: 1997. Bristol, PA: Brunner/Mazel, 1998: 205−16.Google Scholar
 9. AACAP. Practice parameters for the assessment and treatment of children, adolescents, and adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Am Acad Child Adolescent Psychiatr 1997;36(Supplement):85S−121S.Google Scholar
 10. Barkley RA. Attention-deficit/hyperactivity disorder, self-regulation, and time: Toward a more comprehensive theory. J Develop Behav Pediatrics 1997;18:271−9.Google Scholar
 11. Swanson JM, Kraemer HC, Hinshaw SP, et al. Clinical relevance of the primary findings of the MTA: Success rates based on severity of ADHD and ODD symptoms at the end of treatment. J Am Acad Child Adolescent Psychiatr 2001;40:168−79.CrossRefGoogle Scholar
 12. Prins P, Hamaker E. De nog niet gelopen race tussen medicatie en gedragstherapie bij ADHD. Achter de schermen van de MTA-studie. Gedragstherapie 2000;33:267−82.Google Scholar
 13. Bengi-Arslan L, Verhulst, FC, Ende J van der, Erol N. Understanding childhood (problem) behaviors from a cultural perspective: comparison of problem behaviors and competencies in Turkish immigrant, Turkish and Dutch children. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1997;32:477−84.PubMedGoogle Scholar
 14. Crijnen AAM, Bengi-Arslan L, Verhulst FC. Teacher-reported problem behavior in Turkish immigrant and Dutch children : a cross-cultural comparison. Acta Psychiat Scand 2000;102:439−44.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Hofstede G. Cultures and organizations: software of the mind. London: McGraw-Hill; 1991.Google Scholar
 16. Sowa H, Crijnen AAM, Bengi-Arslan L, Verhulst FC. Factors associated with problem behaviors in Turkish immigrant children in the Netherlands. Soc Psychiatr Epidemiol 2000;35:177−84.CrossRefGoogle Scholar
 17. LaFromboise T, Coleman HL, Gerton J. Psychological impact of biculturalism: Evidence and theory. Psychol Bull 1993;114:395−12.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Feehan M, McGee R, Williams SM, Nada-Raja S. Models of adolescent psychopathology: Childhood risk and the transition to adulthood. J Am Acad Child Adolescent Psychiatr 1995;34:670−9.CrossRefGoogle Scholar
 19. Sandler IN, Kim-Bae LS, MacKinnon D. Coping and negative appraisal as mediators between control beliefs and psychological symptoms in children of divorce. J Clinic Child Psychology 2000;29:336−47.CrossRefGoogle Scholar
 20. Wolchik SA, West SG, Sandler IN, et al. An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. J Consulting Clin Psychol 2000;68:843−56.CrossRefGoogle Scholar
 21. Arkar HDE. Effect of psychiatric labels on attitudes toward mental illness in a Turkish sample. Int J Soc Psychiatr 1994;40:205−13.CrossRefGoogle Scholar
 22. Berry JW, Segall MH, Dasen PR. Cross-cultural psychology: research and implications. New York: Cambridge University Press, 1992.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations