Advertisement

Pallium

, 9:161 | Cite as

Soms knelt wet- en regelgeving

Procedures beperken soms de palliatieve terminale zorg
  • Wim Janssen
Artikelen
  • 187 Downloads

Abstract

Hulpverleners en hun patiënten hebben in de zorg te maken met allerlei wetten. Ook in de palliatieve terminale zorg (PTZ) ontkomen zij niet aan de procedures die deze wetten omringen. De Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) staan in dit artikel centraal. Hoe deze wetgevingen de (uitvoering van de) PTZ beïnvloeden en welke effecten dat heeft, leest u in dit artikel.Dit artikel komt voort uit een project genaamd ‘Samen Zorgen’. Dit project gaat over samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers in de palliatieve fase.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Wim Janssen
    • 1
    • 2
  1. 1.   
  2. 2.

Personalised recommendations