Advertisement

Pallium

, Volume 8, Issue 4, pp 133–134 | Cite as

De NVVE-wilsverklaring

Verzoek tot levensbeëindiging schept ook duidelijkheid in relatie arts-patiënt
  • Rob Jonquière
Artikelen
  • 46 Downloads

semenvatting

Na de Maia Zorgverklaring (nr. 1, 2006) en de Levenswensverklaring (nr. 2, 2006) besteden we nu aandacht aan de Wilsverklaring van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Rob Jonquière
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations