Advertisement

Pallium

, Volume 8, Issue 4, pp 116–119 | Cite as

Kanker in je lijf, kanker in je hoofd

Palliatieve attitude, psychiatrie en openbare orde
  • Rob Bruntink
Artikelen
  • 137 Downloads

semenvatting

Als de meerwaarde van palliatieve zorg voor terminale patiënten ten opzichte van de voorheen ‘gebruikelijke stervensbegeleiding’ vooral in de benadering van de zieke en zijn omgeving zit, kan die attitude dan ook heilzaam zijn voor andere groepen kwetsbare patiënten dan zij die een ongeneeslijke lichamelijke ziekte hebben? Voor chronisch-psychiatrische patiënten bijvoorbeeld? En dak- en thuislozen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Rob Bruntink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations