Advertisement

Pallium

, Volume 8, Issue 3, pp 86–88 | Cite as

Een welkom met speciale kenmerken

Opname van een patiënte met MRSA in het hospice
  • Ineke Hiemstra
  • Piet van Leeuwen
Artikelen
  • 58 Downloads

Samenvatting

Anja, een jonge vrouw met levercelkanker, wordt door het ziekenhuis aangemeld voor opname in het hospice. Anja is besmet met de MRSA-bacterie. De vraag is of opname bij ons mogelijk is. Het hospice wil Anja in haar laatste fase natuurlijk graag helpen, maar is het ook verantwoord? En zo ja, welke consequenties zijn er aan deze opname verbonden?

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Ineke Hiemstra
    • 1
  • Piet van Leeuwen
  1. 1.

Personalised recommendations