Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 24, Issue 2, pp 58–65 | Cite as

Vragen rond hulpvragen

De hulpvraag in het diagnostisch proces
 • Jolanda  A. B. M. Coolen
 • Nicole  P. M. Krol
 • Eric  E. J. De Bruyn
 • Jan  van Dormael
 • Huub  J. Pelzer
Article

Samenvatting

De hulpvraag is een term die men tegenwoordig zowel in hulpverleningsliteratuur als in beleidsstukken regelmatig tegenkomt. In dit artikel komt de centrale plaats van de hulpvraag in beleid en diagnostische besluitvorming aan de orde. De problemen en vertekeningen die een rol kunnen spelen bij het correct onderkennen van de hulpvraag worden besproken en de mogelijkheden van procedurele ondersteuning nagegaan. Er wordt een keuze gemaakt voor de ontwikkeling van en verder onderzoek met een hulpvragenlijst voor ouders.

Literatuur

 1. Brennenraedts, M., & Heijnen, E. (2000). Hulpvragenlijst voor ouders: Een instrument ten behoeve van het achterhalen van de hulpvraag van ouders binnen de geestelijke gezondheidszorg. Doctoraalscriptie Orthopedagogiek. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 2. Champion, R., Hamilton, J. DeVance, & Rodriquez-Marquez, M. (1989). Clinicians’ effectiveness in detecting patients request during an initial screening. Hospital and Community Psychiatry, 40, 413-415.PubMedGoogle Scholar
 3. De Bruyn, E. E. J. (1992). Van aanmelding naar advies: De diagnostische cyclus. In R. de Groot, & J. van Weelden (Red.), Orthopedagogiek: inzicht, uitzicht, overzicht (pp. 75-93). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 4. De Bruyn, E. E. J. (1999). Het diagnostische proces. In W. T. A. M. Everaerd (Red.), Handboek Klinische Psychologie (p. C1100). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 5. De Bruyn, E. E. J., Pameijer, N. K., Ruijssenaars, A. J. J. M., & Van Aarle, E. J. M. (1995). Diagnostische besluitvorming: Handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus. Leuven: Acco.Google Scholar
 6. De Vries, G. (1999). Vraaggestuurde zorg: de klantvriendelijkheid voorbij. Uitgangspunten voor herontwerp van structuur en processen. Amstelveen: Stichting Sympoz.Google Scholar
 7. Eisenthal, S., & Lazare, A. (1976). Specificity of patient requests in the initial interview. Psychological Report, 38, 739-748.Google Scholar
 8. Eisenthal, S., & Lazare, A. (1977a). Expression of patients’ requests in a initial interview. Psychological Report, 40, 133-138.Google Scholar
 9. Eisenthal, S., & Lazare, A. (1977b). Evaluation of the initial interview in a walk-in clinic: The clinicians perspective on a ‘customer approach’. The Journal of Nervous and Mental Disease, 164, 30-35.CrossRefGoogle Scholar
 10. Fiselier, A. A. M. (1986). Hulpvraag en verleende hulp: een onderzoek naar opvattingen en oordelen van hulpvragers en hulpverleners in het algemeen maatschappelijk werk. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociologie.Google Scholar
 11. Garb, H. N. (1998). Studying the Clinician: judgment research and psychological assessment. Washington: American Psychological Association.CrossRefGoogle Scholar
 12. Halberstadt-Freud, H. C. (1983). Psychodiagnostiek met kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 13. Hart de Ruyter, Th. (1975). Het onderzoek naar de hulpvraag. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 30, 403-418.Google Scholar
 14. Hermanns, J. M. A. (1995). Besluitvorming in de jeugdzorg: het hulpverleningscontract als alternatief. Kind en Adolescent, 16, 111-128.CrossRefGoogle Scholar
 15. Hermanns, J., & Sleeboom, I. (2000). Vraaggestuurd werken: de rode draad en het paarse tijdschrift. Kind en Adolescent, 21, 40-42.Google Scholar
 16. Koele, P., & Van der Pligt, J., (Red.) (1993). Beslissen en beoordelen: Besliskunde in de psychologie. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 17. Konijn, C., Van de Wijgert, J., & Vermande, M. (1997). Cliënten over de Riagg-jeugdzorg: ontwerp en afname van een vragenlijst voor satisfactie en kwaliteitsbeoordeling door ouders en jeugdigen vanaf 9 jaar. Utrecht: Trimbos-insituut.Google Scholar
 18. Lazare, A. M. D., Cohen, F., Jacobson, A. M., Williams, M. W., Mignone, R. J., & Zisook, S. (1972). The walk-in patient as a ‘customer’: A key dimension in evaluation and treatment. American Orthopsychiatry, 42, 872-883.CrossRefGoogle Scholar
 19. Lazare, A., & Eisenthal, S. (1977). Patient requests in a walk-in clinic: replication of factor analysis in a independent sample. The Journal of Nervous and Mental Disease, 165, 330-340.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Lazare, A., & Eisenthal, S. (1989). Clinician/Patient Relations I: Attending to the patient's perspective. In A. Lazare (Ed.), Outpatient psychiatry: Diagnosis and treatment (pp. 125-136). Baltimore: Williams & Wilkins Co.Google Scholar
 21. Lazare, A., Eisenthal, S., & Frank, A. (1989). Clinician/Patient Relations II: Conflicts and Negotiation. In A. Lazare (Ed.), Outpatient psychiatry: Diagnosis and treatment (pp. 137-152). Baltimore: Williams & Wilkins Co.Google Scholar
 22. Lazare, A., Eisenthal, S., Wasserman, L., & Harford, T. C. (1975). Patient requests in a walk-in clinic. Comprehensive Psychiatry, 16, 467-476.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Methorst, G., & Spinhoven, Ph. (1992). Wensen van patiënten ten aanzien van hun behandeling: Interne structuur en validiteit van de Patiënten Behoeften Vragenlijst. Gedragstherapie, 25, 239-252.Google Scholar
 24. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1997). Zorgprogrammering, plan van aanpak. Regeringsstandpunt, Standpunt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag: auteur.Google Scholar
 25. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1999). Zicht op Zorg, plan van aanpak modernisering awbz. Den Haag: auteur.Google Scholar
 26. Nota, P. H., Van der Schaft, R. A., & Van Yperen, T. A. (1999). Eindadvies toegang tot de jeugdzorg. Den Haag/Utrecht: Ministerie van vws/nizw.Google Scholar
 27. Pameijer, N. (2000). Richtlijnen voor handelingsgerichte diagnostiek. In P. Prins, & N. Pameijer (Red.), Protocollen in de Jeugdzorg, richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie (pp. 15-38). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 28. Pameijer, N., & Van Beukering, T. (1997). Handelingsgerichte diagnostiek. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleer- en opvoedingsproblemen. Leuven: Acco.Google Scholar
 29. Pijnenburg, H. (1987). Gezinsbehandeling en (semi-)residentiële hulpverlening: Schets van een ontwikkelingskader. Amsterdam: vu-uitgeverij.Google Scholar
 30. Pijnenburg, H. (1997). Consensus over psychiatrische problemen van het kind: Een empirisch onderzoek naar overeenstemming tussen hulpverlener en ouders. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit.Google Scholar
 31. Plous, S. (1993). The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 32. Rispens, J., Carlier, E., & Schoorl, P. (1990) Diagnostiek in de hulpverlening: methodische aspecten. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 33. Ruijssenaars, W. (1995). De rol van de ouders in het proces van diagnostiek en interventie. In D. A. van der Ploeg, P. M. Schoorl, & A. J. J. M. Ruijssenaars (Red.), Orthopedagogiek en ouders: over ouders in relatie tot kinderen en onderzoekers (pp. 209-222). Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 34. Swinkels, J. A. (1994). Wat mag ik voor u doen?: Een exploratief onderzoek naar de hulpvraag van patiënten op een polikliniek psychiatrie. Amsterdam: Drukkerij Groen/Leiden.Google Scholar
 35. Turk, D. C., & Salovey, P. (1988). Reasoning, inference, and judgement in clinical psychology. New York: The Free Press.Google Scholar
 36. Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgments under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1124-1131.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 37. Van Dreumel, M. J. (1998). De constructie van een hulpvragenlijst voor de intake bij een riagg afdeling Jeugdzorg. Doctoraalscriptie Ontwikkelingspsychologie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 38. Van Yperen, T., Van Rest, E., & Vermunt, C. (1999). Definitie van kernbegrippen, programma's in de jeugdzorg. Utrecht: nizw Uitgeverij.Google Scholar
 39. Vermande, M., Faber, E., & Hutschemaekers, G. (1997). Vraag en aanbod in de Riagg-jeugdzorg: een praktijkstudie vanuit het perspectief van cliënten, hulpverleners en verwijzers. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 40. Vertommen, H., Ter Laak, J., & Bijttebier, P. (2002). Het diagnostisch proces. Diagnostiek-wijzer: Tijdschrift voor de gezondheidszorg, 5, 4-14.Google Scholar
 41. Vertommen, H., Van Audenhove, Ch., & Vandenbroele, H. (1989). Hulpvragenlijst. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 42. Vervaeke, G. A. C., & Emmelkamp, P. M. G. (1998). Treatment selection: What do we know? European Journal of Psychological Assessment, 14, 50-59.CrossRefGoogle Scholar
 43. Visschedijk, B. (1993). De hulpvragenlijst: een constructie ten behoeve van de intake in de diagnostische cyclus. Doctoraalscriptie ontwikkelingspsychologie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • Jolanda  A. B. M. Coolen
  • 1
 • Nicole  P. M. Krol
 • Eric  E. J. De Bruyn
 • Jan  van Dormael
 • Huub  J. Pelzer
 1. 1.

Personalised recommendations