Advertisement

Kind en adolescent

, 22:193 | Cite as

Motivatie voor behandeling bij jongeren met ernstige gedragsproblemen in de intramurale justitiële jeugdzorg

 • Marion H. van Binsbergen
 • Erik J. Knorth
 • Martin Klomp
 • Jacqueline J. Meulman
Artikelen

Samenvatting

Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt betreft de conceptualisering en ontwikkeling van behandelmotivatie bij jongeren in een justitiële behandelinrichting. Bij 28 jeugdige cliënten en hun begeleiders werden kort na plaatsing en vier tot vijf maanden later met gestandaardiseerde vragenlijsten, op basis van de motivatietheorie van Prochaska en DiClemente, data verzameld. Categorale principale componentenanalyse laat zien dat behandelmotivatie uit twee dimensies bestaat: 1. gerichtheid op gedragsverandering, en 2. contactname in de behandeling. Veelal wordt aangenomen dat behandelmotivatie bij deze jongeren aan het begin van de plaatsing vrijwel afwezig is en bovendien vaak niet of nauwelijks tot ontwikkeling komt. Het onderzoek logenstraft beide veronderstellingen.

Literatuur

 1. Adriani, P. J. A. (1993). Overbruggen van verschillen: Hulpverlening aan jeugdigen uit allochtone groepen. Leiden: Universiteit Leiden, Sectie Interculturele Pedagogiek.Google Scholar
 2. American Psychiatric Association (1994). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. Cook, B., Blatt, S. J., & Ford, R. Q. (1995). The prediction of therapeutic response to long-term intensive treatment of seriously disturbed young adult inpatients. Psychotherapy Research, 5, 218-230.Google Scholar
 4. Geerlings, P. J., Van den Brink, W., & Schippers, G. M. (1996).Behandelingsstrategieën bij alcoholproblemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 5. Gold, N. (1990). Motivation: The crucial but unexplored component of social work practice. Social Work, 35, 49-56.Google Scholar
 6. Hageman-Smit, J. (1976). De cliënt en zijn hulpverlener, een paar apart. Een onderzoek naar de positie van de cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (dissertatie). Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 7. Hudig, J. C. (1974). Voorwoord. In J. Schouten, S. Hirsch, & H. Blankstein (Red.), Laat je niet kennen. Over residentiële behandeling van adolescenten (pp. 17-18). Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 8. Hutjes, J. M., & Van Buuren, J. A. (1992). De gevalsstudie. Strategie van kwalitatief onderzoek. Meppel (etc.): Boom.Google Scholar
 9. Kazdin, A. E. (1998). Drawing valid inferences from case studies. In A. E. Kazdin (Ed.), Methodological issues and strategies in clinical research. Second edition (pp. 403-417). Washington, DC: American Psychological Association.Google Scholar
 10. Klomp, M. (1995). Residentiële behandeling van jongeren met agressief gedrag. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 332-344.Google Scholar
 11. Knorth, E. J. (1987). Opname op maat: Een verkennend onderzoek naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening (dissertatie). Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 12. Kromhout, M. H. C., Eldering, L., & Knorth, E. J. (2000). Cultural differences in residential child and youth care: Analysing perspectives. Child and Youth Care Forum, 29, 359-372.CrossRefGoogle Scholar
 13. Matthys, W. (1995). Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen. In F. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie I: Psychopathologie en behandeling (pp. 181-202). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 14. McNemar, Q. (1969). Psychological statistics(fourth edition). New York (etc.): John Wiley and Sons Inc.Google Scholar
 15. McNown Johnson, M. (1999). Managing perceptions: A new paradigm for residential group care. Child and Youth Care Forum, 28, 165-179.CrossRefGoogle Scholar
 16. Meulman, J. J. (1999). De toegepaste datatheorie en de verwondering (oratie). Leiden: Universiteit Leiden.Google Scholar
 17. Meulman, J. J., & Heiser, W. (1999). Categories 10.0. Chicago: SPSS Inc.Google Scholar
 18. Miller, W. R. (1985). Motivation for treatment: A review with special emphasis on alcoholism. Psychological Bulletin, 98, 84-107.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Miller, W. R., & Rollnick, S. (1991). Motivational interviewing. New York: Guilford Press.Google Scholar
 20. Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. Psychotherapy, 19, 276-288.Google Scholar
 21. Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1984). The transtheoretical approach. Homewood, Ill.: Dow Jones Irwin.Google Scholar
 22. Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (1994).Changing for good. New York: William Morow and Company.Google Scholar
 23. Rahm, D. (1977). Zur Gesprächsführung mit Jugendlichen; kreative Ansätze zur Motivationsförderung in der Anfangsphase.Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 26, 274-278.PubMedGoogle Scholar
 24. Rink, J. E. (1982). Factoren die de bereikbaarheid van gedwongen geplaatste jongeren voor hun begeleiders mede bepalen. In J. E. Rink (Red.),Ontwikkelingen in de residentiële hulpverlening (pp. 54-85). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 25. Rink, J. E. (1986). Gedwongen geplaatste jongeren en hun bereikbaarheid. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 25, 240-252.Google Scholar
 26. Schippers, G. M., Van Emst, A. J., & Van Bilsen, H. P. J. G. (1988). Motiveringstechnieken. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 8, 135-148.Google Scholar
 27. Sifneos, P. E. (1968). The motivational process; a selection and prognostic criterium for psychotherapy of short duration. The Psychiatric Quarterly, 42, 271-279.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Simpson, D. D., & Joe, G. W. (1993). Motivation as a predictor of early dropout from drug abuse treatment. Psychotherapy, 30, 357-368.Google Scholar
 29. Smit, M. (1991). Leaving residential care; a stressful experience. In W. Hellinckx, E. Broeckaert, A. VandenBerge, & M. J. Colton (Eds.),Innovations in residential care (pp. 211-225). Leuven: Acco.Google Scholar
 30. Stikker, A., & Van Gelder, K. (1980). Verhalen van hulp. De visie van cliënten en maatschappelijk werkers op het hulpverleningsproces in het algemeen maatschappelijk werk. Den Haag: Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek (Nimawo).Google Scholar
 31. Van Beugen, M. (1972). Motivatie en hulpverlening. Tijdschrift voor Mens en Welzijn, 26, 57-66.Google Scholar
 32. Van Binsbergen, M. H. (1997). Motivatieontwikkeling (doctoraalscriptie). Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Orthopedagogiek.Google Scholar
 33. Van Binsbergen, M. H. (in voorbereiding). Ontwikkeling van behandelmotivatie bij jongeren in een justitiële jeugdinrichting.Google Scholar
 34. Van den Dungen, M. G. M., & Kars, H. (1981). De organisatie van de behandelingsinrichting. In J. D. van der Ploeg (Red.), Jeugd (z)onder dak II (pp. 184-198). Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom.Google Scholar
 35. Van der Doef, P. L. M. (1992). Four features of child psychopathology: An interdisciplinary model of classification and treatment. In J. D. Van der Ploeg, P. M. van den Bergh, M. Klomp, E. J. Knorth, & M. Smit (Eds.), Vulnerable youth in residential care II: Clients, staff and the system (pp. 19-27). Leuven: Garant Publishers.Google Scholar
 36. Van der Elzen, R. (1999). Een kinder- en jeugdpsychiater op het Rentray? Utrecht: Universiteit Utrecht/Academisch Ziekenhuis Utrecht, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.Google Scholar
 37. Van der Laan, P. H., Verwers, C., & Essers, A. A. M. (1992).Moeilijk plaatsbare jongeren. Arnhem: Gouda Quint.Google Scholar
 38. Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (2000). Nieuwe programma's voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 221-235.Google Scholar
 39. Van Yperen, T. A. (2000). De cliënt centraal: kreet of kans?Kind en Adolescent, 21, 93-96.Google Scholar
 40. Veerman, J. J. (1977). Als hulp wordt opgelegd. De problematiek rond de hulpverlening in een orthopedagogisch behandelingsinstituut (dissertatie). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 41. Vreeman, M. J. (1992). Leerprojecten orthopedagogisch gewikt en gewogen. Het leerproject als alternatieve sanctie nader geanalyseerd (dissertatie). Groningen: Stichting Kinderstudies.Google Scholar
 42. Welling, M. (2000). Vraaggericht werken in de jeugdhulpverlening.Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 4, 28-32.Google Scholar
 43. Wigboldus, M., Solinger, J. W., Zandberg, Tj., & Rink, J. E. (1998). Wederzijdse bereikbaarheid van groepsopvoeders en jongeren op de werkvloer van een justitiële jeugdinrichting. Een bijdrage aan het vier-variabelenonderzoek op Rentray. Groningen: Stichting Kinderstudies.Google Scholar
 44. Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. London: Sage.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • Marion H. van Binsbergen
  • 1
 • Erik J. Knorth
  • 1
 • Martin Klomp
  • 1
 • Jacqueline J. Meulman
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations