Advertisement

Kind en adolescent

, 22:120 | Cite as

Ontvangen

Boeken
 • 16 Downloads

Literatuur

 1. Attwood, T. (2001). Het syndroom van Asperger. Een gids voor ouders en hulpverleners. Lisse: Swets & Zeitlinger, 200 p., ƒ 49,50. Het naar een Weense arts genoemde ‘syndroom van Asperger’ behoort tot de groep van de aan autisme verwante stoornissen. Het boek biedt zeer praktische handreikingen waar het gaat om het herkennen van gedrag en eigenschappen die kunnen wijzen op de stoornis, het omgaan met het sociaal gedrag, de taal, de rigide gedragingen, de motorische onhandigheid, de cognitieve vaardigheden en de overgevoeligheid voor zintuiglijke waarneming. Tevens wordt een groot aantal veelgestelde vragen beantwoord.Google Scholar
 2. De Chastenet de Puységur A. M. J. (oorspr. 1813) (2001).De kleine Alexander. De behandeling van een jongen met aanvallen van razernij en waanzin. Met een inleiding en een nawoord van prof. dr. W. Hellinckx. Amsterdam: Candide/Wrede Veldt, 181 p., ƒ 35,00. Nederlandse editie van een document, oorspronkelijk gepubliceerd in 1813, waarin voor het eerst in de geschiedenis van de kinderpsychiatrie en -psychotherapie een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van een normaal begaafd kind met gedragsstoornissen. De uitgave is verzorgd door prof. dr. W. Hellinckx.Google Scholar
 3. Hamel, M., & Adriani, P. (2001). Bibliografisch overzicht op het gebied van de Interculturele Pedagogiek (1995-1999). Leiden: Universiteit Leiden, Sectie Interculturele Pedagogiek, 250 p., ƒ 24,90.Dit bibliografisch overzicht bevat ruim 400 samenvattingen van (voornamelijk Nederlandse) tijdschriftartikelen en andere publicaties, die verschenen zijn in de periode van 1995-1999 op het gebied van de opvoedings- en leefsituatie van kinderen en jongeren uit allochtone groepen.Google Scholar
 4. Rietveld-Roos, I. (2001). Wij maken muziek met peuters en kleuters. Amsterdam: SWP, 84 p., ƒ 32,84. Een leuk geïllustreerde bundeling van een reeks artikelen over het stap voor stap inbouwen van zingen, spelen, luisteren en bewegen in peuter/kleutergroepen. Een must voor eenieder die betrokken is bij de groepsgewijze opvang van kinderen in deze leeftijdfase, en ook heel aardig als inspiratiebron voor jonge ouders. Er kan een CD bij besteld worden.Google Scholar
 5. Van der Most, G. H. F., Bast, H., Ten Horn, G. H. M. M., Hoogwater, A., & Trooster, B. M. (Red.) (2001). Hechting en therapeutische pleegzorg. Een behandelmethodiek voor kinderen met een bedreigd perspectief. Assen: Van Gorcum, 146 p., ƒ 39,50. Een consistent en helder geschreven boek over de methodiek van de therapeutische pleegzorg aan kinderen met psychiatrische problemen en een tekortschietende opvoedingsomgeving. Besteedt ruim aandacht aan de geschiedenis van de therapeutische gezinsverpleging, aan verschillende methodieken en ervaringen, en aan het perspectief van de pleegzorg tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de jeugdzorg.Google Scholar
 6. Van Heurn, L. W. E., & Hazebroek, F. W. J. (2001). Chirurgie bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 193 p., ƒ 65,00. Een helder opgebouwd en duidelijk gepresenteerd leerboek kinderchirurgie. Waarschijnlijk niet een boek dat psychologen, pedagogen en kinderpsychiaters direct zullen aanschaffen, maar zeker wel kunnen gebruiken als naslagwerk ter informatie en voorlichting als een van hun cliëntjes een chirurgische ingreep moet ondergaan.Google Scholar
 7. Van Yperen, T., & Popeyus, E. (2001). Vernieuwing binnen de jeugdzorg. Utrecht: Raad voor de Kinderbescherming/Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, 97 p., gratis te bestellen (fax 0411-617106). De auteurs geven een introductie tot (Regie in) de jeugdzorg en de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Onderwerpen zijn onder meer de vernieuwing binnen de jeugdzorg, de vier trajecten binnen Regie in de jeugdzorg, de Wet op de Jeugdzorg, en de plek van de jeugdbescherming in de vernieuwing. Het is een zeer toegankelijk boekje.Google Scholar
 8. Veenman, J. (2001). Molukse jongeren in Nederland. Integratie met de rem erop. Assen: Van Gorcum, 166 p., ƒ 35,00. De titel doet al vermoeden dat het werk van Veenman een belangrijk fenomeen beschrijft. Op grond van een diepgaand onderzoek beschrijft de auteur de situatie van de jongeren van de Molukse gemeenschap in Nederland. Er worden vergelijkingen met andere (allochtone) groepen gemaakt, alsook met de generaties binnen deze groep. De huidige situatie op de Molukken zou aanleiding geven tot een zekere stagnatie in de integratie.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 •    
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations