Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 21, Issue 3, pp 141–141 | Cite as

Pedagogiek in meervoud

Boeken
  • 435 Downloads

Samenvatting

Pedagogiek is lang een driestromenland geweest van geesteswetenschappelijke, empirisch–analytische en kritisch–emancipatorische benaderingen, waarbij vooral de kritische pedagogiek een integratie nastreefde tussen de drie stromingen. In de jaren negentig is duidelijk geworden dat een streven naar eenheid moet worden prijsgegeven aan een toenemende en positief te waarderen pluraliteit in de pedagogiek.

Literatuur

  1. S. Miedema (Red.) Pedagogiek in meervoud (vierde herziene druk). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1994. 360 p., ƒ 59,50Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations