Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 21, Issue 3, pp 135–136 | Cite as

Interlandelijk geadopteerden in de adolescentie. Vervolgonderzoek naar gedragsproblemen en vaardigheden. Ongepubliceerd academisch proefschrift

Boeken
  • 35 Downloads

Samenvatting

Het tussen 1985 en 1989 door Versluis–den Bieman en kinderpsychiater Verhulst uitgevoerde onderzoek bij 2148 tien– tot vijftienjarige buitenlandse adoptiekinderen, heeft door het voorliggende onderzoek een belangrijk vervolg gekregen. Uit de klinische praktijk en diverse onderzoeken is het immers bekend dat geadopteerden in de adolescentiefase verkerend vaker gedragsproblemen te zien geven dan andere jongeren. Een preciezere analyse van dit gedrag is waardevol.

Literatuur

  1. H. Versluis–den Bieman Interlandelijk geadopteerden in de adolescentie. Vervolgonderzoek naar gedragsproblemen en vaardigheden. Ongepubliceerd academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1994. 173 p.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations