Advertisement

Kind en adolescent

, 19:34 | Cite as

Vaders. Vaderschap in historisch perspectief

Voorstellingen van vaderlijk gezag
 • J. Doornenbal
Artikelen

semenvatting

Gedurende de laatste decennia is de pedagogische gezagsfunctie van vaders, een traditioneel element van het vaderschap, ten gevolge van kritiek in diskrediet geraakt. In deze bijdrage laat de auteur op basis van interviews met vijftig vaders zien hoe dezen zelf zeggen vorm en inhoud te geven aan hun pedagogische gezagsfunctie. Vier voorstellingen van vaderlijk gezag worden onderscheiden: de gezagsvader, de leuke vader, de ironische vader en de autoritatieve vader.

Literatuur

 1. Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4, 1-103.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bois-Reymond M. du, Peters, E. & Ravesloot, J. (1990). Jongeren en ouders: van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding. Een intergenerationele vergelijking. Amsterdams Sociologisch tijdschrift, 17, 69-100.Google Scholar
 3. Bois-Reymond, M. du, Peters, E. & Ravesloot, J. (1994). Keuzeprocessen van jongeren: een longitudinale studie naar veranderingen in de jeugdfase en de rol van de ouders. Den Haag: Vuga/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Google Scholar
 4. Bopp, J. (1984). Die Mammis und die Pappis. Zur Abschaffung der Vaterrolle. Kursbuch, 76. Berlin: Kurschbuch/Rotbuch Verlag.Google Scholar
 5. Bronfenbrenner, U. (1958). Socialization and social class through time and space. In E. Maccoby, M. Newcomb & E.L. Hartley (Eds.), Readings in psychology (pp. 400-425). New York: Henry Scott.Google Scholar
 6. Chodorow, N. (1980). Waarom vrouwen moederen. Amsterdam: Sara.Google Scholar
 7. Doornenbal, J. (1996). Ouderschap als onderneming. Moeders en vaders over opvoeden in de jaren negentig. Utrecht: Van Arkel.Google Scholar
 8. Grotenhuis, S. & Zwaard, J. van der (Red.) (1997). Kiezen voor kinderen. Gezin en beleid. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom/NGR.Google Scholar
 9. Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
 10. Junger-Tas, J. (1996). Jeugd en gezin. Preventie vanuit een justitieel perspectief. ‘s-Gravenhage: Ministerie van Justitie.Google Scholar
 11. Knijn, T. (1995a). Towards post-paternalism? Social and theoretical changes in fatherhood. In M. van Dongen, G. Frinking & M. Jacobs (Eds.), Changing fatherhood. An interdisciplinary perspective (pp. 1-21). Amsterdam: Thesis Publishers.Google Scholar
 12. Knijn. T. (1995b). Vaders over hun kinderen. Mannelijkheid in de pedagogische relatie. In A. van Drenth, M. van Essen & M. Lunenberg (Red.), Sekse als pedagogisch motief (pp. 53-67). Nijkerk: Intro.Google Scholar
 13. Knijn, T. (1997). Keuze voor en beleving van moederschap en vaderschap. In Sociale Atlas van de vrouw, deel 4. Veranderingen in de primaire leefsfeer (pp. 223-245). Rijswijk: Sociaal Cultureel Planbureau.Google Scholar
 14. Lamb, M.E., Pleck, J.H. & Levine, J.A. (1985). The role of the father in child development: The effects of increased paternal involvement. In B.B. Lahey & A.E. Kadzin (Eds.), Advances in clinical psychology (pp. 229-266). New York: Plenum.Google Scholar
 15. Linden, F. van der & Dijkman, T. (1989). Jong zijn en volwassen worden in Nederland. Nijmegen: Hoogveld Instituut.Google Scholar
 16. Nijnatten, C. van (1995). Het gezicht van gezag. Visies op gezagsrelaties. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 17. Ploeg, J.D. van der, Scholte, E.M. & Nijkerk, J.H. (1990). Probleemgedrag en tijdstip van interventie. Het sociaal-ecologisch model. Interimrapportage. Leiden: Vakgroep Orthopedagogiek/Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening.Google Scholar
 18. Poot, W. & Kampen, J. van (1990). Opvoeding en ondersteuning, een oriëntatie. PCOJ werkdocument nr. 6. Utrecht: PCOJ.Google Scholar
 19. Reinhold, G. (1974). Familie und Autorität. Soziologenkorrespondenz, 1, 1-30.Google Scholar
 20. Rispens, J., Hermanns, J. & Meeus, W. (Red.) (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 21. Schoorl, P. (1993). Opvoeding en opvoedingsproblemen in het gezinsleven. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 22. Setten, H. van (1987). In de schoot van het gezin. Opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw. Nijmegen: SUN.Google Scholar
 23. Smetana, J. (1988). Adolescents’ and parents’ conceptions of parental authority. Child Development, 59, 321-335.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Swaan, A. de (1979). Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de verschuiving van bevels- naar onderhandelingshuishouding. In A. de Swaan (1982), De mens is de mens een zorg (pp. 81-116). Amsterdam: Meulenhoff.Google Scholar
 25. Vries, P. de (Red.) (1988). Aan het hoofd van de tafel. Feministische artikelen over vaderlijk gezag. Amsterdam: Sara.Google Scholar
 26. Winkels, J. (1989). Gezag in Nederland 1970-1985. Een sociologisch onderzoek naar gezagsrelaties in het gezin en het politieke bestel. Dissertatie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

 • J. Doornenbal
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations