Advertisement

Kind en adolescent

, 17:119 | Cite as

Van de klok en de klepel

Commentaar bij het artikel ‘Registratie van problematiek bij jeugdigen ii’ door T.A. van Yperen en J.M. Koot
 • K. Mesman Schultz
 • P.H.M. van den Bogaart
Commentaar
comment COM–procedure. 

Samenvatting

In dit commentaar op het in dit nummer verschenen artikel van Van Yperen en Koot wordt geconstateerd dat de auteurs een beperkte kennis hebben van ontwikkeling, mogelijkheden en gebruik van de com–procedure. Hun opmerkingen over dit instrument zijn dan ook grotendeels onjuist. Daarnaast zijn de diverse instrumenten op een nogal inconsistente wijze met elkaar vergeleken. De aanbeveling om weer een nieuw instrument te ontwikkelen wijzen wij van de hand.

Notes

Literatuur

 1. Bogaart, P.H.M. van den, Mesman Schultz, K., Naayer, P.M.H. & Zandberg, T. (1989). Instrumentarium voor programma–evaluatie in de residentiële jeugdhulpverlening: De COM–UV. Betrouwbaarheid en validiteit. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening (COJ).Google Scholar
 2. Brinkman, W. & Kars, H. (1974). Aanpassing en predictie van aanpassing. Publicatie nr. 3 van het Wetenschappelijk Onderzoek– en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC). Den Haag: Staatsdrukkerij.Google Scholar
 3. Infomaat (1992). Handleiding COMPROC versie 2.1. Enkhuizen: Infomaat B.V.Google Scholar
 4. Mesman Schultz, K. (1977). Aanpassing en predictie van aanpassing 2. Amsterdam: Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal–Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • K. Mesman Schultz
  • 1
 • P.H.M. van den Bogaart
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations