Advertisement

Kind en adolescent

, 14:200 | Cite as

Cognitive-behavioral assessment and therapy with adolescents

  • W. Vandereycken
Boeken
  • 5 Downloads

Samenvatting

De geschiedenis van de puberteit moet nog worden geschreven, al zijn deelaspecten wel her en der door historici belicht. Zelf hebben we in dit tijdschrift de ‘vergeten’ puberale groeispurt gerapporteerd (Vandereycken, 1987). Het meest uitvoerig gedocumenteerd is de vervroeging van de menarche sinds de vorige eeuw. In een recent nummer van het tijdschrift Journal of the History of Sexualty wordt een interessant stuk toegevoegd aan de geschiedschrijving over ‘wat meisjes overkomt’ (‘Something happens to girls’) (Brumberg, 1993). Het artikel is gewijd aan de ervaring van de eerste menstruaties, zoals het al dan niet voorbereid zijn en de betreffende hygiënische maatregelen (‘Menarche and the emergence of the modern American hygiene imperative’). De auteur, Joan Jacobs Brumberg, is ‘professor of history, human development, and women’s studies’ aan de universiteit van Cornell in New York. Haar onderzoek naar de betekenis van ‘bleekzucht’ (chlorosis) bij meisjes had reeds geleid tot het schrijven van een boek over de geschiedenis van anorexia nervosa (Brumberg, 1988). Merkwaardig is wel dat de geschiedenis van het ontstaan van de adolescentie weinig in dit boek ter sprake komt (in onze eigen studie hebben we dit wel expliciet aan de orde gesteld: Van Deth & Vandereycken, 1988).

Literatuur

  1. J.M. Zarb Cognitive-behavioral assessment and therapy with adolescents. New York: Brunner/Mazel, 1992. 239 p., $ 41Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • W. Vandereycken
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations