Advertisement

Kind en adolescent

, 13:168 | Cite as

Het contractmodel in de hulpverlening; uitgewerkt voor hulpverlening aan ouders en kinderen

  • J. M. A. Hermanns
Boeken
  • 34 Downloads

Samenvatting

Volgens de woorden van de auteur is dit boek ‘een poging om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk: een poging dus om hulpverlening wetenschappelijk te verantwoorden’ (p. 13). Dit lijkt een hele onderneming en de lezer begint dan ook met de nodige scepsis aan dit boek. Uiteraard wordt ook in de 179 bladzijden de genoemde brug niet geslagen. Het betoog blijkt echter goed in elkaar te zitten en levert een helder paradigma op voor de manier waarop wetenschappelijk opgeleide hulpverleners met hun klanten kunnen omgaan.

 

  1. J.A. Bennema–Sybrandy. Het contractmodel in de hulpverlening; uitgewerkt voor hulpverlening aan ouders en kinderen. Groningen: Wolters–Noordhoff, 1992. 180 p., ƒ 39,50Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Hermanns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations