Advertisement

Kind en adolescent

, 13:115 | Cite as

Hulpverleners en incestslachtoffers: de logische rekensom

  • J. D. Bullens
Opmerkelijk

Samenvatting

De afgelopen jaren is incest uit de taboesfeer gekomen. Symposia, congressen, diverse boeken hebben het fenomeen seksueel misbruik van alle kanten bekeken, binnenstebuiten gekeerd, bcommentarieerd, gediagnostiseerd en van diverse hulpverleningsstrategieën voorzien. Slachtoffers hoeven niet langer te zwijgen; de hulpverlener heeft allerlei gereedschap in handen gekregen om de hulp aan de diverse ‘sporen’ gestalte te geven. We verkeren zelfs al in het stadium van deskundigheids–bevordering en tevreden kijken we naar de verworvenheden op het gebied van de primaire en secundaire preventie inzake seksueel misbruik.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • J. D. Bullens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations