Advertisement

Dth

, Volume 17, Issue 4, pp 185–185 | Cite as

Exposure versus cognitieve herstructurering: nog geen definitieve conclusie

  • Mirjam Schoutrop
  • Alfred Lange
Discussie
  • 17 Downloads

Samenvatting

De heren Ten Broeke en De Jongh en mevrouw Wiersma hebben zich er niet van afgemaakt. Hun reactie op ons artikel wijst erop dat zij het stuk grondig hebben bestudeerd. Wij zijn hen dan ook zeer erkentelijk voor de aanvullingen. Wij zullen in onze reactie niet ingaan op hun opmerking ten aanzien van de misschien wat al te voortvarende conclusie van de hoofdredacteur.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Mirjam Schoutrop
    • 1
  • Alfred Lange
  1. 1.

Personalised recommendations