Advertisement

Dth

, 15:124 | Cite as

Mediatietherapie: gedragsverandering via derden

 • Gerda Methorst
 • Petra Savelsberg
 • Kees Hoogduin
 • Cas Schaap
Article

Samenvatting

Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden van mediatietherapie. Aan de hand van de literatuur en gevalsbeschrijvingen wordt ingegaan op de vraag wat onder mediatietherapie verstaan moet worden en welke argumenten ten gunste van dit therapiemodel kunnen worden aangedragen. Verschillende toepassingsgebieden, vormen, strategieën en interventies van mediatietherapie worden besproken. Hoewel de literatuur vooral gaat over mediatietherapie bij opvoedingsproblemen zien de auteurs ook mogelijkheden voor mediatietherapie bij andere probleemvelden (relatieproblemen, samenwerkingsmoeilijkheden op het werk, conflicten met buren). Kern van de zaak is dat het probleemgebieden zijn waarbij het gedrag van een persoon in positieve zin kan worden beïnvloed doordat een relevante ander zich anders ten opzichte van de eerste persoon gaat gedragen en hierdoor bestaande bekrachtigingspatronen worden doorbroken. Onderzoek naar de effecten van mediatietherapie is beperkt tot oudertrainingen voor de hantering van gedrags–, leer–, en opvoedingsproblemen van kinderen en pubers. Vooral het onthouden van beloning na ongewenst en het geven van beloning na gewenst gedrag en in mindere mate het negeren en time–out bij ongewenst gedrag wordt door ouders acceptabel en uitvoerbaar gevonden. Over het algemeen is er sprake van verbetering als ouders hun gedrag ten aanzien van ruziemakende en agressieve kinderen veranderen; ook slaapproblemen nemen af bij een consequenter en duidelijker opstelling van de ouders. Of de oudertraining telefonisch, tijdens huisbezoek of in groepsverband wordt gegeven lijkt geen verschil te maken. Wel levert dit soort persoonlijke contacten betere resultaten op dan schriftelijke instructies.

Notes

Referenties

 1. Adams, C.D., & Kelley, M.L. (1992). Managing sibling aggression: Overcorrection as an alternative to time–out. Behavior Therapy, 23, 707–717.CrossRefGoogle Scholar
 2. Anastopoulos, A.D., DuPaul, G.J., & Barkley, R.A. (1991). Stimulant medication and parent training therapies for attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Learning Disabilities, 24, 210–218.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Anderson, S.R., Avery, D.L., DiPietro, E.K., Edwards, G.L., & Christian, W.P. (1987). Intensive home–based early intervention with autistic children. Education and Treatment of Children, 10, 352–366.Google Scholar
 4. Barkley, R.A. (1987). Poor self–control in preschool hyperactive children. Medical Aspects of Human Sexuality, 21, 176–180.Google Scholar
 5. Bosch, J.D. (1990). Oudertraining en mediatietherapie. In: H. Orlemans & W. Brinkman (red.), Handboek Gedragstherapie, (afl. 22, hfst. 13.3). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 6. Bosch, J.D., & Noorloos, J.R. (1992). Behandeling van een achtjarige jongen met agressieproblematiek. Gedragstherapie, 25, 269–283.Google Scholar
 7. Burland, J.R. (1986). One of the family: A behavioural approach. Maladjustment and Therapeutic Education, 4, 74–79.Google Scholar
 8. Chadez, L.H., & Nurius, P.S. (1987). Stopping bedtime crying: Treating the child and the parents. Journal of Clinical Child Psychology, 16, 212–217.CrossRefGoogle Scholar
 9. Cladder, J.M. (1979). Ouderkursussen op MOB's . Lisse: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 10. Cladder, J.M., Borselen, W. van, & Nijhoff–Huijsse, M. (1986). Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Lisse: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 11. Cross Calvert, S., & McMahon, R.J. (1987). The treatment acceptability of a behavioral parent training program and its components. Behavior Therapy, 18, 165–179.CrossRefGoogle Scholar
 12. Engeland, H. van (1976). Gedragstherapie en gezinsinterventies. Tijdschrift voor Psychotherapie, 2, 132–141.Google Scholar
 13. Glogower, F., & Sloop, E.W. (1976). Two strategies of group training of parents as effective behavior modifiers. Behavior Therapy, 7, 177–184.CrossRefGoogle Scholar
 14. Goldstein, K. (1971). Behavior rate change in marriages: Training wives to modify husbands behavior (dissertatie). Cornell University.Google Scholar
 15. Graziano, A.M., & Diament, D.M. (1992). Parent behavioral training: An examination of the paradigm. Behavior Modification, 16, 3–38.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Heuven, P. van, & Wassenaar, E. (1977). Grote problemen met kleine mensen. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
 17. Ialongo, N.S., Horn, W.F., Pascoe, J.M., Greenberg, G., Packard, T., Lopez, M., Wagner, A., & Puttler, L. (1993). The effects of a multimodal intervention with attention–deficit hyperactivity disorder children: A 9–month follow–up. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32, 182–189.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Meer, R. van (1987). Leven met schizofrenie. Een handleiding voor familie, vrienden en andere betrokkenen. Amsterdam: Sijthoff.Google Scholar
 19. Methorst, G., Stolk, I., & Groot, C. de (1994). Gespreksgroepen voor familieleden van psychiatrische patiënten. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 49, 434–440.Google Scholar
 20. Moran, D.R., & Whitman, T.L. (1991). Developing generalized teaching skills in mothers of autistic children. Child and Family Behavior Therapy, 13, 13–37.CrossRefGoogle Scholar
 21. Patterson, G. (1971). Families. Champaign, Ill.: Research Press.Google Scholar
 22. Schaefer, C.E. (1990). Treatment of night wakings in early childhood: maintenance of effects. Perceptual and Motor Skills, 70, 561–562.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Schregardus, R. (1990). Kinderen met slaapproblemen. Een werkboek voor ouders. Meppel: Boom.Google Scholar
 24. Sloane, H.N., Endo, G.T., Hawkes, T.W., & Jenson, W.R. (1990). Decreasing children's fighting through self–instructional parent training materials. School Psychology International, 11, 17–29.CrossRefGoogle Scholar
 25. Tharp, R.G., & Wetzel, R.J. (1969). Behavior Modification in the Natural Environment. New York: Academic Press.Google Scholar
 26. Webster–Stratton, C., Kolpacoff, M., & Hollinsworth, T. (1988). Self–administered videotape therapy for families with conduct–problem children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 558–566.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. Weir, I.K., & Dinnick, S. (1988). Behaviour modification in the treatment of sleep problems occurring in young children: A controlled trial using health visitors as therapists. Child: care, health and development, 14, 355–367.CrossRefGoogle Scholar
 28. Dth jaargang 15, 3, augustus 1995, p. 248–263.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

 • Gerda Methorst
  • 1
 • Petra Savelsberg
 • Kees Hoogduin
 • Cas Schaap
 1. 1.

Personalised recommendations