Advertisement

Bijblijven

, Volume 19, Issue 6, pp 209–211 | Cite as

Mammacarcinoom en huisarts

  • W. J. H. M. van den Bosch
Artikelen

Samenvatting

Aan de hand van een aantal korte casussen worden facetten belicht van de bemoeienis die de huisarts heeft of zou kunnen hebben bij patiënten met een mammacarcinoom. Achtereenvolgens komen genetische aspecten, het bevolkingsonderzoek, de primaire diagnostiek, metastasering en de terminale fase aan de orde. Zoals bij meer vormen van kanker heeft de huisarts de meeste betrokkenheid bij het begin en het einde van het ziekteproces.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • W. J. H. M. van den Bosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations