Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, 5:125 | Cite as

Triple P…ook voor ouders zónder problemen

  • Els van Es
  • Carolien Gevers
Interview
  • 263 Downloads

Samenvatting

Triple P (Positive Parenting Program, in Nederland ook wel het Positief Pedagogisch Programma genoemd), een van oorsprong Australisch programma voor opvoedingsondersteuning, is er voor alle ouders: arme en rijke, en van kinderen met, maar ook zonder problemen. Het programma zou onzekere ouders geruststellen maar andere juist weer kennis bieden en vaardigheden leren. Het zou ook succesvol zijn bij ernstige gedragsproblemen. Triple P wordt aangeboden op vijf niveaus, van massamediale voorlichting tot en met gezinsinterventie, en wordt in steeds meer landen toegepast. Brein achter Triple P is Matt Sanders, Australisch professor klinische psychologie op het gebied van ouderschap en family issues en directeur van het Parenting and Family Support Center aan de universiteit van Queensland, Australië.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Els van Es
    • 1
  • Carolien Gevers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations