Advertisement

Denkbeeld

, 19:224 | Cite as

Stof tot nadenken

De dilemma’s rond het levenseinde in beeld gebracht
  • Iris van der Reijden
Article
  • 23 Downloads

Samenvatting

Op 22 oktober zond de VPRO in de serie ‘Tegenlicht’ de documentaire Slotakkoord uit. We horen en zien het indringende verhaal van meneer De Gooijer, 73 jaar oud en in een vergevorderd stadium van dementie. Hij verblijft sinds enkele jaren in een Amsterdams verpleeghuis. Ruim twintig jaar geleden heeft deze voormalige directeur van een basisschool samen met zijn vrouw een euthanasieverklaring opgesteld. ‘Als ik in een geestelijke toestand kom waarin er voor mij geen herstel tot een redelijke levensstaat is te verwachten (…) verlang ik dat euthanasie op mij wordt toegepast,’ schreef hij in 1985 bij zijn volle verstand. Hij liet vastleggen dat de behandelend arts hem in die situatie nog wel om bevestiging zou moeten vragen, maar ‘wanneer ik daartoe niet in staat ben, dan verwacht ik dat deze verklaring als mijn uitdrukkelijke wil wordt opgevat’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Iris van der Reijden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations