Advertisement

Denkbeeld

, 19:199 | Cite as

Psychose bij dementerende ouderen

Diagnose en behandeling
  • Theo Hazelhof
  • Willy Garenfeld
Article

Samenvatting

Sommige dementerende ouderen lijden ook aan een psychose. Dit wordt echter niet altijd onderkend, omdat er verschillende cognitieve en psychiatrische symptomen door elkaar heen lopen. Diagnostiek kan dan bijzonder lastig zijn. Theo Hazelhof en Willy Garenfeld gaan in op de herkenning van psychotische symptomen en beschrijven enkele mogelijke interventies.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Theo Hazelhof
    • 1
  • Willy Garenfeld
  1. 1.

Personalised recommendations