Advertisement

Denkbeeld

, 19:104 | Cite as

Macht der gewoonte duidt soms op onmacht

De betekenis van routinehandelingen
  • Han Diesfeldt
Article
  • 55 Downloads

Samenvatting

Het aanbieden van een breed scala aan afwisselende activiteiten geldt tegenwoordig als een van de kenmerken van goede zorg. Tegelijkertijd wordt steunen op routinehandelingen dikwijls als een goed middel gezien om tegenwicht te bieden aan de gebreken van de ouderdom. Hoe valt dit met elkaar te rijmen?

Literatuur

  1. Bergua, V., e.a. (2006). Preferences for routines in older people: associations with cognitive and psychological vulnerability. International Journal of Geriatric Psychiatry, 21, 990-998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Han Diesfeldt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations