Advertisement

Denkbeeld

, Volume 18, Issue 5, pp 165–167 | Cite as

Wat is er aan de hand en wat kan helpen?

De meest urgente wensen van mensen met dementie en hun familie
  • Julie Meerveld
  • René Denis
Artikelen
  • 128 Downloads

Samenvatting

De klant is koning, natuurlijk. Maar weten we eigenlijk wel wat mensen met dementie en hun mantelzorgers het liefst veranderd zouden zien in de zorg? Het antwoord is: ja. Alzheimer Nederland inventariseert in elke regio die meedoet aan het Landelijk Dementie Programma (LDP), de knelpunten en wensen van cliënten en familieleden. Zo wordt voor elke regio een topdrie opgesteld van de meest urgente wensen. Daarover blijkt veel overeenstemming te bestaan. Wat zijn die wensen en wat houden deze prioriteiten in voor de zorg- en dienstverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Julie Meerveld
    • 1
  • René Denis
  1. 1.

Personalised recommendations