Advertisement

Denkbeeld

, Volume 18, Issue 4, pp 131–134 | Cite as

Depressie bij dementie

  • Theo Hazelhof
  • Willy Garenfeld
Diagnose en behandeling

Samenvatting

Sommige mensen met dementie lijden ook aan een depressie. Vaak wordt dit niet opgemerkt omdat de symptomen door elkaar heen lopen en een diag nose bijzonder lastig is. Recent is er echter toch overeenstemming bereikt over de criteria voor het stellen van de diagnose ‘depressie bij dementie’. Theo Hazelhof en Willy Garenfeld beschrijven de voorwaarden waaraan de diagnose moet voldoen en gaan in op mogelijke interventies.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Theo Hazelhof
    • 1
  • Willy Garenfeld
  1. 1.

Personalised recommendations