Advertisement

Denkbeeld

, Volume 17, Issue 6, pp 209–210 | Cite as

Op de hoogte

Scholing en informatie in Nederland en Vlaanderen
  • 45 Downloads

Samenvatting

Bij NIZW Zorg/Kenniscentrum Ouderen is een factsheet verschenen over vergrijzing en informele zorg. In het eerste deel komen onder meer aan de orde: vergrijzing van mantelzorgers, overbelasting en financiële problemen, samenwerking tussen thuiszorg en informele zorg en het tekort aan vrijwilligers. Het tweede gedeelte biedt praktische suggesties en oplossingen voor de gesignaleerde problematiek, zoals respijtvoorzieningen, materiële steun- en verlofregelingen en vormen van mantelzorgondersteuning door gemeenten. De factsheet besluit met informatie over initiatieven om nieuwe groepen vrijwilligers te bereiken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations