Advertisement

Denkbeeld

, Volume 17, Issue 1, pp 24–26 | Cite as

Palliatieve zorg bij dementie

De rol van mantelzorg, verpleeghuis en ziekenhuis
  • Han Diesfeldt
Onder de loep

Abstract

Hoe ervaren mantelzorgers de terminale fase van hun dementerende naaste? Wanneer besluiten verpleeghuizen om een bewoner in het eindstadium van dementie bij com­plicaties niet meer naar het ziekenhuis te sturen? Han Diesfeldt belicht recent weten­schappelijk onderzoek naar deze vragen.

Literatuur

  1. Schulz, R., Mendelsohn, A.B., Haley, W.E., Mahoney, D., Allen, R.S., Zhang, S., Thompson, L. & Belle, S.H. (2003). End-of-life care and the effects of bereavement on family caregivers of persons with dementia. New England Journal of Medicine, 349, 1936-1942.Google Scholar
  2. Lamberg, J.L., Person, C.J., Kiely, D.K. & Mitchell, S.L. (2005). Decisions to hospitalize nursing home residents dying with advanced dementia. Journal of the American Geriatrics Society, 53, 1396-1401.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Han Diesfeldt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations