Advertisement

Denkbeeld

, Volume 16, Issue 6, pp 197–199 | Cite as

Werken aan meetbare kwaliteit

Van grootschalig onderzoek naar kleinschalig actieplan
  • Olav Kloek
Artikelen
  • 71 Downloads

Abstract

Verpleeghuis Het Parkhuis in Dordrecht deed in 2002 mee aan het benchmark-onderzoek, een soort vergelijkend warenonderzoek, dat brancheorganisatie Arcares onder verpleeg- en verzorgingshuizen hield. Behalve het predikaat .best-practice-instelling’ leverde dat veel cijfertjes op, veel vergelijkingsmateriaal. Wat heb je daaraan als je je zorgverlening wilt verbeteren?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Olav Kloek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations