Advertisement

Denkbeeld

, Volume 16, Issue 6, pp 183–184 | Cite as

Met dans meer mans

De invloed van dansen op mensen met dementie
  • Han Diesfeldt
Onder de loep
  • 122 Downloads

Abstract

Dansen blijkt een positieve invloed te hebben op mensen met dementie. Danslessen of andere dansactiviteiten zouden dan ook een vast bestanddeel moeten gaan vormen van het activiteitenaanbod voor dementerenden, meent Han Diesfeldt.

Literatuur

  1. John E. Morley. Mobility performance: a high-tech test for geriatricians. JournaI of Gerontology. MEDICAL SCIENCES 2003; 58A: 712-714.Google Scholar
  2. Laura Hokkanen e.a. Dance/movement therapeutic methods in management of dementia. journal of the American Geriatrics Society 2003; 51: 576-577.Google Scholar
  3. Alexander RosIer e.a. Skill learning in patients with moderate Alzheimer's disease: a prospective pilot-study of waltz-lessons. International journal of Geriatric Psychiatry 2002; 17: 1155-1156.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Han Diesfeldt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations