Advertisement

Denkbeeld

, Volume 16, Issue 3, pp 101–101 | Cite as

Een gat in je hart

  • Loes den Hollander
Het laatste woord
  • 9 Downloads

Samenvatting

Twee keer per jaar wordt in het zorgcentrum een herdenkingsdienst georganiseerd voor overleden bewoners. Familieleden en medewerkers kunnen daaraan deelnemen, de overledenen gedenken en afscheid nemen van elkaar. Deze keer is mijnheer De Goede aanwezig, wiens vrouw bijna zeven jaar in het verpleeghuisgedeelte heeft gewoond. Al die jaren bezocht hij haar iedere dag en hielp hij de verzorgenden met huishoudelijke of technische klusjes. Het is nu drie maanden geleden dat zijn vrouw is overleden en ik zie dat hij weer kleur op zijn wangen heeft.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Loes den Hollander
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations