Advertisement

Denkbeeld

, Volume 16, Issue 3, pp 81–84 | Cite as

‘Meer kon ik eigenlijk niet doen’

  • Theo Royers
Emoties in de zorg (3): verdriet
  • 49 Downloads

Samenvatting

Zorgverlenen brengt veel en intense emoties met zich mee. In een serie van zes artikelen over emoties en hoe hulpverleners deze in hun werk beleven, dit keer aandacht voor verdriet, een emotie die verwijst naar verlies, lijden, pijn of leegte. ‘Verdriet is de emotie van het verlies. Het pijnlijke zit in de onherroepelijkheid ervan en in de machteloosheid die daar weer uit voortvloeit.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Theo Royers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations