Advertisement

Denkbeeld

, Volume 16, Issue 1, pp 32–33 | Cite as

Congres ‘Kunst of vliegwerk’

  • Hugo van Waarde
Nieuws van de Vereniging voor Psychogeriatrie
  • 21 Downloads

Abstract

Het congres ‘Kunst of vliegwerk’ dat Alzheimer Nederland samen met de VPG op vrijdag 29 oktober jongstleden organiseerde, bood een goede gelegenheid om nader kennis te maken met een bijzondere toepassing van kunst. Kunst als middel om in contact te komen met mensen met dementie was het centrale thema van de dag. De 400 deelnemers die de zaal in De Reehorst te Ede vulden, waren vrijwel allemaal activiteitenbegeleider of op een andere manier beroepshalve bezig met dagbesteding voor dementerende ouderen. Weinig verzorgenden dus en dat was jammer, want ook voor hen zou het thema interessant zijn geweest.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Hugo van Waarde
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations