Advertisement

Denkbeeld

, Volume 16, Issue 1, pp 2–4 | Cite as

Ga er maar aanstaan als verpleegkundige!

Interview met Wubbien Wesselink
  • Jeannette Pols
Artikelen

Abstract

Een veelgehoorde klacht in de zorg is dat zorgverlening lopendebandwerk is geworden. Het werk is sterk geprotocolleerd, beginnende verpleegkundigen en verzorgenden werken hun programma af en ervaren collega's verdwijnen uit de directe zorg. Hoe is het zo gekomen? En is het tij te keren? DENKBEELD sprak met Wubbien Wesselink, behandelaar in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis en opleider GGZ verpleegkundig specialist.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Jeannette Pols
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations