Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 45, Issue 5, pp 148–148 | Cite as

Effect van gelimiteerde verpakkingsgrootte op intoxicaties met paracetamol

  • B. E. Smink
Article
  • 14 Downloads

Samenvatting

In Schotland is onderzoek gedaan naar het effect van wetgeving die de verkoop van paracetamolhoudende preparaten beperkt op het voorkomen van intoxicaties met paracetamol. In 1998 is daar het aantal tabletten paracetamol dat zonder recept verkocht mag worden beperkt tot 32 tabletten in de apotheek en 16 tabletten op andere verkooppunten. Doel van het onderzoek is om mortaliteit en aantallen overdoseringen met paracetamol in de periode voor 1996, de periode rond de wetswijziging (1996-2002) en de periode na 2002 met elkaar te vergelijken. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen dodelijk verlopen intoxicaties met paracetamol met ziekenhuisopname enerzijds en dodelijk verlopen intoxicaties zonder ziekenhuisopname anderzijds. De onderzoekspopulatie bestaat uit patiënten bij wie na ziekenhuisopname (in de periode 1995-2004) of in het algemeen na overlijden (tussen 1996 en 2003) de diagnose intoxicatie is gesteld. Voor het verzamelen van de casus werd gebruik gemaakt van verschillende databases: de Scottish Morbidity Records voor de klinische data en de General Register Office for Scotland (GROS) voor overige informatie. Prescriptiegegevens werden verkregen via de Information Services Division (ISD) van NHS National Services Scotland.

Literatuur

  1. Bateman DN, Gorman DR, Bain M, Inglis JHC, House FR, Murphy E. Legislation restricting paracetamol sales and patterns of self-harm and death from paracetamol-containing preparations in Scotland. Br J Clin Pharmacol 2006; 62: 573-81.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • B. E. Smink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations