Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 10, pp 325–325 | Cite as

SSRI’s en suïcide

  • T. van Gelder
Bijwerkingen
  • 30 Downloads

Samenvatting

Er worden over het gebruik van SSRI’s tegengestelde claims gehanteerd ten aanzien van het risico op suïcide: enerzijds zou door toenemend gebruik van SSRI’s de incidentie van suïcide zijn verminderd, anderzijds zouden SSRI’s bij sommige patiënten kort na aanvang van behandeling het suïciderisico vergroten. Gerandomiseerde studies bij patiënten met een depressie zijn over het algemeen niet voldoende groot en van te korte duur om een effect op suïcide-incidentie op te pikken. Bovendien worden probleempatiënten, die juist het grootste risico lopen, vaak uitgesloten. Twee meta-analyses van dergelijke trials lieten toch een verhoogd risico op suïcide zien bij gebruik van SSRI’s ten opzichte van behandeling met placebo (relatief risico 1,57; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,99-2,55) of tricyclische antidepressiva (RR 2,28; 95% CI: 1,14-4,55).

Literatuur

  1. Hall WD. How have the SSRI antidepressants affected suicide risk? Lancet 2006; 367: 1959-62.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • T. van Gelder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations