Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 10, pp 310–311 | Cite as

Effecten van digoxine op morbiditeit en mortaliteit bij diastolisch hartfalen

  • P. A. van Hasselt
Farmacotherapie
  • 13 Downloads

Samenvatting

Circa 50% van de vijf miljoen patiënten met hartfalen in de Verenigde Staten heeft diastolisch hartfalen, gedefinieerd als klinisch hartfalen met een (bijna) normale ejectiefractie (LVEF), dat wil zeggen van > 45%.

Literatuur

  1. Ahmed A, et al. Effects of digoxin on morbidity and mortality in diastolic heart failure. Circulation 2006; 114: 397-403.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. A. van Hasselt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations