Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 9, pp 275–276 | Cite as

Spierklachten als bijwerking van protonpompremmers

  • R. M. van Hest
Bijwerkingen
  • 9 Downloads

Samenvatting

Polymyositis en andere spierklachten zijn in het verleden in verband gebracht met het gebruik van protonpompremmers,maar een gedegen onderzoek naar meldingen van deze mogelijke bijwerking in de literatuur is niet gedaan. Polymyositis wordt gedefinieerd als een ontstekingsreactie van de spieren met een auto-immuunetiologie. Gestegen creatine fosfokinase (CPK)-waarden en spierzwakte staan op de voorgrond. Clark en Strandell hebben de literatuur bestudeerd, alsmede de spontane meldingen bij de WHO Adverse Drug Reaction Database (VigiBase) door 79 nationale bijwerkingencentra, met het doel de associatie tussen gebruik van protonpompremmers en spierklachten, in het bijzonder polymyositis, te bevestigen.

Literatuur

  1. Clark DWJ, Strandell J.Myopathy including polymyositis: a likely class adverse effect of proton pump inhibitors? Eur J Clin Pharmacol 2006; 62: 473-79.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • R. M. van Hest
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations