Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 6, pp 180–180 | Cite as

Delirium bij bejaarde patiënten

  • R. M. van Hest
Diversen
  • 65 Downloads

Samenvatting

Delirium is een acute vermindering van bewustzijn en cognitie. Het is veel voorkomend (geschatte incidentie is 6 tot 56% bij bejaarde patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis), levensbedreigend (geschatte mortaliteit is 22 tot 76%) en in veel gevallen waarschijnlijk onnodig. Delirium wordt namelijk niet altijd herkend door het wisselende beloop, de sterke overeenkomsten met dementie en de onderschatte klinische consequenties. Tegen deze achtergrond geeft Inouye een overzicht van delirium, waarbij achtereenvolgens de epidemiologie, klinische uitingen, risicofactoren, pathogenese, preventie en behandeling besproken worden. Hierbij is er vooral aandacht voor de valkuilen.

Literatuur

  1. Inouye SK. Delirium in older perons. N Engl J Med 2006; 354: 1157-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • R. M. van Hest
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations