Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 44, Issue 2, pp 50–50 | Cite as

Gebruik van antivirale middelen en andere maatregelen bij een influenzapandemie

  • P. L. B. Bruijnzeel
Diversen
  • 6 Downloads

Samenvatting

Het afgelopen jaar is in de media en ook in dit blad veelvuldig aandacht besteed aan verschillende behandelaspecten van influenza-infecties zeker als ze een pandemisch karakter krijgen. Het Nederlandse Ministerie van VWS heeft een commissie van de Gezondheidsraad gevraagd om een advies uit te brengen hoe Nederland zich moet voorbereiden op een mogelijke influenzapandemie.

Literatuur

  1. Groeneveld K, Noorda J van de. Use of antiviral agents and other measures in an influenza pandemic. Neth J Med 2005; 63: 339-43.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations