Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 7, pp 251–251 | Cite as

De behandeling van depressie met Sint Jan’s kruid in vergelijking met paroxetine

  • P. J. M. M. Tol
Farmacotherapie
  • 14 Downloads

Samenvatting

Sint Jan’s kruid is effectief in de behandeling van depressies, in ieder geval effectiever dan placebo en even goed als tricyclische antidepressiva of fluoxetine bij milde tot matige depressie en even goed als imipramine bij matige tot ernstige depressie. Daarnaast wordt het beter verdragen en kan dus van nut

Literatuur

  1. Szegedi A, Kohnen R, Dienel A, Kieser M. Acute treatment of moderate to severe depression with hypericum extract WS 5570 (St John’s wort): randomised controlled double blind noninferiority trial versus paroxetine. BMJ 2005; 330: 503.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • P. J. M. M. Tol
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations