Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 6, pp 185–186 | Cite as

Nogmaals: het risico van een kaliumsparend diureticum

  • H. R. Vries
Bijwerkingen
  • 10 Downloads

Samenvatting

Uit het RALES-onderzoek is gebleken dat kaliumsparende diuretica (spironolacton met name) een hoog risico op hyperkaliëmie geven (zie: MFM 2004(10); 42:166). Vooral patiënten op leeftijd (>70 jaar) met een marginale nierfunctie lopen gevaar. In RALES kon het vrij frequent vóórkomen van deze bijwerking ten dele worden toegeschreven aan een té enthousiast en ongecontroleerd gebruik van het middel.

Literatuur

  1. Witham MD, Gillespie ND, Struthers AD. Tolerability of spironolactone in patients with chronic heart failure-a cautionary message. BrJ Clin Pharmacol 2004:58/5:554-57.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • H. R. Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations