Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 6, pp 151–152 | Cite as

Waar moet de behandelaar aan denken als een astmapatiënt zegt: mijn astmamedicatie werkt niet meer?

  • P. L. B. Bruijnzeel
Farmacotherapie
  • 10 Downloads

Samenvatting

In het gerefereerde artikel wijst Rubin op een aantal valkuilen waarop de praktiserende arts bedacht moet zijn als een astmapatiënt of de ouder van een kind met astma tegen hem zegt: de astmamedicatie werkt niet meer.

Literatuur

  1. Rubin BK. What does it mean when a patient says:‘my asthma medication is not working’? Chest 2004;126: 972-81.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations