Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 5, pp 139–140 | Cite as

Ximelagatran - waar staan we?

  • T. van Gelder
Farmacotherapie
  • 6 Downloads

Samenvatting

Coumarinederivaten (acenocoumarol, fenprocoumon; in de VS warfarine) worden op grote schaal gebruikt als vitamine-K-antagonist voor het bereiken van antistolling bij indicaties als atriumfibrilleren en trombo-embolische processen. Intensieve controle van de mate van antistolling door de trombosedienst is hierbij noodzakelijk. Het is algemeen bekend dat veranderingen in dieet en comedicatie kunnen zorgen voor klinisch relevante ontregeling van de instelling op deze middelen.

Literatuur

  1. Gurewich V. Ximelagatran - promises and concerns. JAMA 2005:293:736-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • T. van Gelder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations