Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 5, pp 134–135 | Cite as

Heeft de COPD-patiënt baat bij inhalatiesteroïden?

  • P. L. B. Bruijnzeel
Farmacotherapie
  • 29 Downloads

Samenvatting

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een ernstige ziekte die bij meer dan 5% van de volwassen populatie voorkomt. Zowel de morbiditeit als de mortaliteit van deze ziekte neemt toe. Naar verwachting zal COPD in 2020 wereldwijd op de vijfde plaats staan als het gaat om morbiditeit en zelfs op de derde plaats wat betreft mortaliteit.Tot dusver zijn de enige behandelingsmethoden die leiden tot een verlenging van het leven: stoppen met roken en het gebruik van zuurstof bij hypoxemie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations