Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 43, Issue 3, pp 78–78 | Cite as

Myocarditis als bijwerking van clozapine

  • B. E. Smink
Bijwerkingen

Samenvatting

Myocarditis als zeldzame bijwerking van clozapine kan succesvol worden behandeld met corticosteroïden. Histologisch onderzoek voorafgaand aan de behandeling is gewenst om het verband tussen de cardiovasculaire problemen en clozapine te bevestigen. Dit gebeurt door het aantonen van infiltratie van eosinofiele granulocyten in het myocard en degranulatie van deze cellen.

Literatuur

  1. Pieroni M, Cavallaro R, Chimenti C, Smiraldi E, Frustaci A. Clozapine-induced hypersensitivity myocarditis. Chest 2004;126:1703-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • B. E. Smink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations